top of page

Situational AwarenessSItuational Awareness oppfattes ofte som en slags hellig gral i forhold til å være i stand til å unngå å havne i trøbbel. Det er kanskje å strekke strikken litt, men skal man ha en sjanse til å unngå å havne i en vanskelig situasjon, må man i alle fall følge med på det som skjer rundt seg. Man må kunne «se» ting før det skjer! Hvordan er DIN mentale beredskap?


Jeg ser tidvis at når for eksempel politiet hever beredskapen, kommer det alltid en politileder i media og forteller at de skjerper årvåkenheten. Da tenker jeg alltid – «OK – men hva gjorde de i går?»


Situational awareness, eller situasjonsbevissthet er et fancy ord for å følge med. Ikke alle oppnår det samme nivået som Jason Bourne, men her får du i alle fall et godt verktøy for å starte treningen av din situasjonsbevissthet og mentale beredskap.


Jeff Cooper – tidligere oberst i det amerikanske Forsvaret (USMC), utviklet det som har blitt kjent som «Coopers Color Codes» som et verktøy til etablering og utvikling av situasjonsbevissthet. Hensikten er å aktivt forholde seg til og bruke et sett av «mentale beredskapsnivåer» i hverdagen. Først styrt og bevisst, men etter hvert som man venner seg til dette – ubevisst og intuitivt.'


Flere har bygget på og bygget videre på Copper sine color codes. Det viser seg at dette ikke bare er mentale tanker og ideer, men at det kan kobles direkte fysiske/fysiologiske faktorer til de enkelte beredskapsnivåene Cooper skisserte.


Condition WHITE

I Condition White er man avslappet – altfor avslappet. Man har ingen observasjon, registrerer ikke hva som skjer rundt en, og fokuset er innadvendt.

Man er i en tilstand hvor man ikke legger merke til det som skjer rundt en. I en slik tilstand, vil man kunne oppleve at ting skjer «plutselig» - fordi man ikke ser hva som er i ferd med å skje før man står midt oppe i en (farlig) situasjon.


Fysiologisk sett er man avslappet, og kroppen er i hvilemodus. Man har «normal» puls/hjerterytme. Pulsfrekvensen i hvile (hvilepulsen) er hos menn normalt 65–75, hos kvinner ofte noe høyere.


Condition YELLOW

Condition Yellow er en mental tilstand hvor man fortsatt er (mentalt) avslappet. Man følger imidlertid med på det som skjer rundt en. Man observerer og registrerer hendelser, mennesker og situasjoner. Et godt eksempel er at man registrerer nødutgangen når man kommer inn i et lokale.


Ved å observere mennesker, situasjoner og hendelser, er man i stand til å lage et mentalt bilde av hva normalsituasjonen er og bør være. Man er da også oppmerksom på eventuelle avvik fra den definerte og bestemte normalsituasjon der man til enhver tid er.

Fysiologisk sett er man fortsatt avslappet og har normalpuls.

Condition Yellow er den mentale tilstanden vi ønsker å være i, og gir den situasjonsbevisstheten som er nødvendig for å kunne registrere at ting skjer – ikke at ting HAR skjedd!


Condition ORANGE

Condition Orange «oppstår» når man i Condition Yellow oppdager/registrerer noe som ikke er helt som det skal, noe mistenkelig eller noe som trigger en følelse av at noe er galt. Når det er ett eller annet som «trigger» oppmerksomheten din.

I Condition Orange omstiller man hjernen (og fysiologien følger!), til en potensiell eskalerende/farlig situasjon. Hjerterytmen øker, og man vil fokusere på den potensielle trusselen. Det er imidlertid viktig at man ikke benytter all energi og kapasitet til å fokusere på den potensielle trusselen, men at man også opprettholder observasjon og kontroll på alt annet – som i Condition Yellow.


Når man har registrert en potensiell trussel, legger man samtidig en plan for hvordan man skal håndtere en eskalering/materialisering av trusselen. En slags mental kata. «Hvis denne personen nå kommer nærmere, løper jeg ned gaten og til høyre – inn i 7/11 kiosken rundt hjørnet!»


Hvis trusselen nå materialiserer seg, handler man nå ut fra en konkret plan og håndterer situasjonen kognitivt og kontrollert.


Condition RED

I Condition Red iverksetter man den planen man la i Condition Orange.

Dette er Action-fasen, hvor man utfører det som måtte være nødvendig for å overleve/håndtere situasjonen. Det er imperativt at man er bevisst og bruker bevisstheten på den måten som her er forklart. Det vil ikke være mulig (uten en enorm mengde trening og operativ erfaring!) å kunne gå direkte fra Condotion White (og dels heller ikke Condition Yellow) uten å være innom Condition Orange.


Uten denne mentale eskaleringen, vil man gå direkte til Condition Black, da hjernen ikke vil kunne klare å prosessere alle sanseinntrykkene sammen med adrenalinrushet som vil følge. Dette er STRESS.


Fysiologisk sett vil pulsmoduleringen være rundt 115-145 i condition RED. Dette er også kjent fra idrett, hvor man ofte omtaler denne tilstanden som «sonen». Kroppen er fysiologisk finjustert, man er varmet opp og grovmotorikk og muskelkraft fungerer optimalt. Finmotorikken er borte, men i de fleste idretter med høy fysisk intensitet, benyttes heller ikke finmotorikken i særlig grad.


Condition GREY

Condition Grey er noe omdiskutert, men teorien bak er at man med trening kan «forlenge» condition Red. Dvs at man kan øke overlevelsesevnen ved å trene seg selv til å kunne holde lenger ut i Condition Red.


Realitetsbasert trening, vil gi mellomhjernen «erfaring» i å håndtere et høyt nivå av stress uten å bryte sammen. Den vil også lettere kunne hente frem lærte ferdigheter. Dette kan sees sammen med teoriene rundt «muscle memory» - at man overlærer teknikker/ferdigheter, til et nivå hvor man er såpass godt drillet i en handling at man nærmest kan gjennomføre handlingen uten kognitiv tankeprosess. Forsvaret benytter ofte drill og overlæring for å kunne arbeide effektivt i Condition RED/GREY.


Pulsen vil i Condition Gray ligge mellom 145 og 175. Grensen for sensory overload og break-down ligger ved en stressmodulert puls på over 175 spm.

Det er derfor kun realitetsbasert trening som kan være med å streke strikken og gi mulighet til å kunne kognitivt fungere i en slags forlenget Condition Red.


Condition BLACK

Ved stressindusert puls på over 175 spm vil hjernen få det vi kaller sensory overload – dvs at den ikke lenger makter og kognitivt prosessere sanseinntrykk.

De kognitive prosessene opphører og mellomhjernen overtar alle prosesser i hjernen. «Hulemannen» er nå den som leder showet!


I praksis betyr dette at vi settes i en tilstand som oftest beskrives som: Panikk!

Dette kan gi flere typer resultater, men svært få av dem er gode og/eller konstruktive i denne tilstanden. Condition Black er en farlig tilstand, da man ikke lenger er i stand til å analysere situasjonen og treffe de nødvendige tiltak. Mellomhjernen har overtatt og går i det berømte «fight-flight-freeze» moduset. Og fokus på disse funksjonene UTEN at de er trenet/forberedt, og utført uten en plan vil ofte kunne ende i katastrofe for den enkelte.

Condition Black kan unngås ved at man følger den gitte «eskaleringsstigen» som gitt over, OG ved at man klarer å holde den stressmodulerte pulsen UNDER 175 slag pr minutt.


Eskaleringsstigen


Se på fargetrinnene som en stige. Man kommer til topps ved å klatre opp stigen – men der stigen mangler trinn – i vårt tilfelle trinnene ORANGE (og YELLOW), vil stressnivået øke for fort til at kroppen og hjernen(!) fysisk og fysiologisk klarer å holde følge. Condition Black inntreffer. For at stigen skal virke, må alle trinnene være intakte og brukes.

Manglende trinn i stigen, gjør stigen ubrukelig. På samme måte, gir manglende nødvendig mental eskalering en overbelastning av Cortex, og denne «kobles ut». Mellomhjernen overtar og vi er ikke lenger i stand til kognitivt å prosessere inntrykk.


Med mindre man har trent såpass mye at ting går på «autopilot» - for det klarer mellomhjernen å gjøre – vil man gå i lås – Condition Black.


Coopers Color Codes er et svært godt verktøy for å etablere og trene situasjonsbevisstheten.


Så følg med – og Stay safe!

436 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page